Category Archives: CTĐT chuẩn

Chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Pháp

Chương trình cử nhân tiếng Pháp đào tạo ra những cử nhân có khả năng thích ứng cao, có kiến thức tốt về tiếng Pháp và sử dụng thành thạo tiếng Pháp (tối thiểu bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành

Chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Nga

1. Mục tiêu đào tạo Chương trình cử nhân tiếng Nga đào tạo ra những cử nhân có khả năng thích ứng cao, có kiến thức tốt về tiếng Nga và sử dụng thành thạo tiếng Nga (tối thiểu bậc 5 theo Khung năng lực

Chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh

. 1. Mục tiêu đào tạo           Chương trình đào tạo đại học ngành Ngôn ngữ Anh đào tạo ra những cử nhân có chất lượng tốt, có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh tối thiểu bậc 5 theo Khung năng lực ngoại