Danh sách các lớp học phần CTĐT thứ 2 (Bằng kép) HK2 năm học 2019-2020

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo danh sách các lớp học phần CTĐT thứ 2 (Bằng kép) HK2 năm học 2019-2020 (tính đến ngày 19/12/2019)

 • Lớp Tiếng Anh 2A – 01, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh 2A – 02, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh 2A – 03, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh 2A – 04, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh 2B – 01, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh 2B – 02, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh 2B – 03, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh 2B – 04, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Nhật 2A – 01, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Nhật 2A – 02, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Nhật 2B – 01, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Nhật 2B – 02, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 2A – 01, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 2A – 02, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 2B – 01, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 2B – 02, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh 3C – 01, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh 3C – 02, xem và tải tại đây
 • Lớp Ngôn ngữ học Tiếng Nhật 1 – 01, xem và tải tại đây
 • Lớp Ngôn ngữ học Tiếng Nhật 1 – 02, xem và tải tại đây
 • Lớp Phiên dịch (Nhật) – 01, xem và tải tại đây
 • Lớp Phiên dịch (Nhật) – 02, xem và tải tại đây
 • Lớp Biên dịch (Nhật) – 01, xem và tải tại đây
 • Lớp Biên dịch (Nhật) – 02, xem và tải tại đây
 • Lớp Đất nước học Nhật Bản 1 – 01, xem và tải tại đây
 • Lớp Đất nước học Nhật Bản 1 – 02, xem và tải tại đây
 • Lớp Giao tiếp liên văn hóa (Nhật) – 01, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 4A, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 4B, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Hàn 4C, xem và tải tại đây
 • Lớp Phiên dịch (Hàn) – 01, xem và tải tại đây
 • Lớp Phiên dịch (Hàn) – 02, xem và tải tại đây
 • Lớp Biên dịch (Hàn) – 02, xem và tải tại đây
 • Lớp Lý thuyết dịch (Hàn), xem và tải tại đây
 • Lớp Ngôn ngữ học Tiếng Hàn 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Đất nước học Hàn Quốc 1, xem và tải tại đây
 • Lớp Giao tiếp liên văn hóa (Hàn) – 02, xem và tải tại đây
 • Lớp Kỹ năng nghiệp vụ biên phiên dịch (Hàn), xem và tải tại đây
 • Lớp Ngôn ngữ học Tiếng Anh 1 – 01, xem và tải tại đây
 • Lớp Ngôn ngữ học Tiếng Anh 1 – 02, xem và tải tại đây
 • Lớp Ngôn ngữ học Tiếng Anh 2, xem và tải tại đây
 • Lớp Lý thuyết dịch (Anh) – 01, xem và tải tại đây
 • Lớp Lý thuyết dịch (Anh) – 02, xem và tải tại đây
 • Lớp Biên dịch (Anh) – 01, xem và tải tại đây
 • Lớp Biên dịch (Anh) – 02, xem và tải tại đây
 • Lớp Phiên dịch (Anh) – 01, xem và tải tại đây
 • Lớp Biên dịch nâng cao (Anh) – 01, xem và tải tại đây
 • Lớp Phiên dịch nâng cao (Anh) – 01, xem và tải tại đây
 • Lớp Nghiệp vụ biên phiên dịch (Anh), xem và tải tại đây
 • Lớp Phân tích diễn ngôn, xem và tải tại đây
 • Lớp Giao tiếp liên văn hóa (Anh) – 01, xem và tải tại đây
 • Lớp Giao tiếp liên văn hóa (Anh) – 02, xem và tải tại đây
 • Lớp Đất nước học Anh – Mỹ – 01, xem và tải tại đây
 • Lớp Đất nước học Anh – Mỹ – 02, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh kinh tế, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh Tài chính – ngân hàng, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh du lịch, xem và tải tại đây
 • Lớp Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh, xem và tải tại đây
 • Lớp Nhập môn Việt ngữ học, xem và tải tại đây
 • Lớp Ngữ dụng học tiếng Anh, xem và tải tại đây
 • Lớp Ngôn ngữ và truyền thông, xem và tải tại đây
 • Lớp Báo chí trực tuyến, xem và tải tại đây
 • Lớp Toán cao cấp, xem và tải tại đây