Danh sách sinh viên đủ/không đủ điều kiện dự thi TA ĐHNN HKII 2016-2017