QĐ 1919 về việc miễn thi, miễn học ngoại ngữ chuyên năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN gửi quyết định số 1919 ngày 12 tháng 09 năm 2018 về việc công nhận miễn học, ghi điểm học phần, miễn thi, công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên cho sinh viên đại học chính quy, cụ thể như sau: