TB 1009 (29.8.2019) về việc mở bổ sung, hủy lớp học phần HK1 năm học 2019 – 2020