TB 896 (07.8.2019) về việc hướng dẫn làm Khóa luận tốt nghiệp khóa QH2016.F1