Thông báo về việc đăng ký học phần chung HK1 năm học 2019-2020 dành cho SV QH.2019.F.1

  • TB 912 (13.8.2019) về việc đăng ký học phần chung, học phần Giáo dục thể chất học kỳ I năm học 2019 – 2020 cho sinh viên năm nhất QH.2019:

  • Thời khóa biểu học phần chung học kỳ I năm học 2019 – 2020:

  • Thời khóa biểu học phần Giáo dục thể chất học kỳ I năm học 2019 – 2020:

  • TB 910 (13.8.2019) về việc đào tạo học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam online học kỳ I năm học 2019 – 2020: