Tag Archives: thong bao

TB 1068 (09/10/2018) vv tổ chức workshop “Giới thiệu Hệ thống Elearning, Trung tâm Học liệu và Dự án tăng cường văn hóa đọc trong sinh viên trường ĐHNN”

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019 đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT, Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN thông báo kế hoạch tổ chức workshop “Giới thiệu Hệ thống Elearning, Trung

Thông báo về kế hoạch học GDQP-AN năm 2018

Phòng Đào tạo ĐHNN thông báo kế hoạch học GDQPAN năm 2018 gồm các thông báo đính kèm: 1. Thông báo số 362/TB-ĐHNN ngày 19/4/2018 về kế hoạch học GDQPAN năm 2018 của Trường ĐHNN. 2. Danh sách sinh viên đã đăng ký học GDPQ năm 2018. 3. Kế hoạch số 179/KH-QPAN ngày 18/4/2018