Kết quả học tập – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Kết quả học tập

Các QĐ hậu kiểm từ năm 2016

Sinh viên lưu ý: -Cần điền chính xác Số QĐ miễn học của mình trong biểu mẫu khai báo. Quyết định Hậu kiểm tháng 5 năm 2019: Quyết định Hậu kiểm tháng 8 năm 2019: Quyết định Hậu kiểm tháng 11 năm 2019: Quyết định