QĐ 748 (28.5.2020) miễn học và công nhận CĐR ngoại ngữ cho sinh viên tham dự kì thi ngày 09, 10/5/2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội