Chương trình – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Category Archives: Chương trình

B.A. PROGRAMME IN ARABIC LANGUAGE

OVERVIEW OF THE PROGRAMME General Information – Training institution: VNU, Hanoi – University of Languages and International Studies (ULIS) – Awarding institution: VNU, Hanoi – University of Languages and International Studies (ULIS) – Programme Title: In Vietnamese: Ngôn ngữ Ả Rập In English: Arabic –