QĐ 745 (27.5.2020) miễn thi và công nhận CĐR ngoại ngữ chuyên tháng 5/2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội