Thông báo tổ chức thi chuần đầu ra ngoại ngữ chuyên và ngoại ngữ 2 đối với sinh viên chính quy khóa QH2015, QH2016, QH2017 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội