TB 783 (27.7.2020) tổng kết và trao chứng chỉ NVSP cho sinh viên năm 2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội