TB 775 (23.7.2020) về việc hướng dẫn làm khóa luận tốt nghiệp khóa QH2017 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội