Thông báo về việc nộp chứng chỉ công nhận điểm học phần Công nghệ thông tin và truyền thông Học kỳ 2 2022-2023 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội