TB số 629/TB-ĐHNN về việc đăng ký bổ sung in chứng chỉ/giấy chứng nhận năng lực Ngoại ngữ dành cho sinh viên Trường ĐHNN – ĐHQGHN. – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội