TB 1359 (10/12/2018) về kế hoạch công nhận chứng chỉ để xét miễn thi, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2 học kỳ II năm học 2018 – 2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 1359 (10/12/2018) về kế hoạch công nhận chứng chỉ để xét miễn thi, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2 học kỳ II năm học 2018 – 2019

Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-ĐHNN ngày 26/10/2018 về việc ban hành Quy định công nhận các chứng chỉ IC3 và chứng chỉ MOS để xét miễn thi, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2 (mã học phần INT1004) của Trường ĐHNN-ĐHQGHN;
Thực hiện kế hoạch năm học 2018-2019, nhà trường hướng dẫn cụ thể về kế hoạch xét công nhận chứng chỉ để xét miễn thi, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2 học kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên các khóa như sau:

Quyết định 2285 (26/10/2018) ban hành quy định về việc công nhận các chứng chỉ IC3 và chứng chỉ MOS để xét miễn thi, ghi điểm học phần Tin học cơ sở 2 tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội, xem thêm tại đây