Thông báo về việc phổ biến thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ khác tiếng Anh dành cho sinh viên khóa QH.2019, QH.2020, QH.2021 tại trường ĐHNN, ĐHQGHN – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc phổ biến thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ khác tiếng Anh dành cho sinh viên khóa QH.2019, QH.2020, QH.2021 tại trường ĐHNN, ĐHQGHN