Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện, học các học phần tự chọn tự do, học phần ngoài CTĐT học kỳ I năm học 2019 – 2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện, học các học phần tự chọn tự do, học phần ngoài CTĐT học kỳ I năm học 2019 – 2020

Phòng Đào tạo xin gửi thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học học phần tự chọn tự do, học học phần ngoài chương trình đào tạo Học kỳ I năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau: