Thông báo nộp chứng chỉ IC3 và MOS để công nhận điểm học phần Công nghệ thông thông tin và truyền thông HK1 2022-2023 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội