Quy định về việc làm Khóa luận Tốt nghiệp tại Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN (03.10.2022) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội