Record gặp mặt sinh viên Khóa QH.2018 – QH.2021 – Phổ biến các nội dung mới trong chính sách học Ngoại ngữ 2 (11/10/2022) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Record gặp mặt sinh viên Khóa QH.2018 – QH.2021 – Phổ biến các nội dung mới trong chính sách học Ngoại ngữ 2 (11/10/2022)