THÔNG BÁO Về việc nộp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên năm 2024 đối với sinh viên CTĐT thứ 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

THÔNG BÁO Về việc nộp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên năm 2024 đối với sinh viên CTĐT thứ 2

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy năm học 2023-2024, Nhà trường thông báo về việc nộp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ để xét chuẩn đầu ra (CĐR) ngoại ngữ chuyên năm 2024 cho sinh viên chương trình đào tạo thứ 2 (CTĐT thứ 2) các khóa QH2019.F10, QH2020.F10, QH2021.F10, QH2022.F10 trong toàn trường, cụ thể như sau: