Mô tả học phần các học phần trong chương trình đào tạo (từ khóa QH2022) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Mô tả học phần các học phần trong chương trình đào tạo (từ khóa QH2022)

Nhằm hỗ trợ sinh viên trong việc lựa chọn các học phần tự chọn trong chương trình đào tạo, giúp sinh viên có thông tin cơ bản về học phần và đưa ra sự lựa chọn phù hợp với định hướng của bản thân, Nhà trường cung cấp đề cương tóm tắt các học phần trong chương trình đào tạo theo danh sách sau:

 1.  Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Anh, xem và tải tại đây
 2.  Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Anh CLC, xem và tải tại đây
 3.  Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Trung, xem và tải tại đây
 4.  Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Đức, xem và tải tại đây
 5.  Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Nhật, xem và tải tại đây
 6.  Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Tiếng Hàn Quốc, xem và tải tại đây
 7.  Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, xem và tải tại đây
 8.  Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Nga, xem và tải tại đây
 9.  Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Pháp, xem và tải tại đây
 10.  Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, xem và tải tại đây
 11.  Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Đức, xem và tải tại đây
 12.  Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Nhật, xem và tải tại đây
 13.  Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, xem và tải tại đây
 14.  Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Ả Rập, xem và tải tại đây