Danh mục đề cương môn học – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh mục đề cương môn học

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu đề cương môn học hệ đào tạo chính quy như sau:

STT NỘI DUNG CHI TIẾT
1 Tóm tắt nội dung học phân ngành ngôn ngữ Ả Rập Download
2 Tóm tắt nội dung học phân ngành ngôn ngữ Anh Download
3 Tóm tắt nội dung học phân ngành ngôn ngữ Đức Download
4 Tóm tắt nội dung học phân ngành ngôn ngữ Nga Download
5 Tóm tắt nội dung học phân ngành ngôn ngữ Hàn Quốc Download
6 Tóm tắt nội dung học phân ngành ngôn ngữ Trung Quốc Download
7 Tóm tắt nội dung học phân ngành ngôn ngữ Nhật Download
8 Tóm tắt nội dung học phân ngành ngôn ngữ Pháp Download
9 Tóm tắt nội dung học phân ngành sư phạm tiếng Anh Download
10 Tóm tắt nội dung học phân ngành sư phạm tiếng tiếng Pháp Download
11 Tóm tắt nội dung học phân ngành sư phạm tiếng Nga Download
12 Tóm tắt nội dung học phân ngành sư phạm tiếng Đức Download
13 Tóm tắt nội dung học phân ngành sư phạm tiếng Trung Download
14 Tóm tắt nội dung học phân ngành sư phạm tiếng Nhật Download