Thời khóa biểu học phần chung HKII năm học 2016-2017 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thời khóa biểu học phần chung HKII năm học 2016-2017

Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch giảng dạy chính thức các học phần chung HKII năm học 2016-2017.

Áp dụng từ ngày 02/1/2017- 30/4/2017 đối với tất cả các khóa.

Xem Thông báo tại đây>>

Xem Thời khóa biểu chi tiết tại đây>>