Thông báo về lịch phòng học, học kỳ I năm học 2017-2018 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thông báo về lịch phòng học, học kỳ I năm học 2017-2018

Lịch phòng học, học kỳ I năm học 2017-2018, xem thông tin chi tiết tại đây