Thông báo học trực tuyến môn Công nghệ thông tin và truyền thông HK2 năm học 2020-2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội