Thông báo mở lớp Thể dục tự nguyện vào ngày nghỉ HK1 2021-2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội