Thông báo 1929 (23.11.2023) về việc đăng ký học lại, học cải thiện HK2 2023-2024 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội