Thời khóa biểu và thông báo đăng ký lớp học phần HK1 năm học 2020-2021 dành cho SV QH.2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Thời khóa biểu và thông báo đăng ký lớp học phần HK1 năm học 2020-2021 dành cho SV QH.2020

  • Thông báo về việc đăng ký lớp học phần HK1 năm học 2020-2021:

  • Thời khóa biểu các học phần môn chung HK1 năm học 2020-2021:

  • Thông báo về việc đăng ký học phần Công nghệ thông tin & truyền thông HK1 năm học 2020-2021:

  • Thông báo về việc đăng ký học phần Cơ sở văn hóa Việt Nam HK1 năm học 2020-2021: