Thông báo về việc đào tạo trực tuyến học phần Công nghệ thông tin và truyền thông HK2 năm học 2021-2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội