Thời khoá biểu HK2 năm học 2019-2020 dành cho SV CTĐT thứ 2 (chính thức) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội