TB 1503 (13.11.2019) về kế hoạch xét công nhận chứng chỉ để miễn học, ghi điểm HP và xét CĐR NN chuyên HK2 năm học 2019 – 2020 (dành cho SV CTĐT thứ 2) – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

TB 1503 (13.11.2019) về kế hoạch xét công nhận chứng chỉ để miễn học, ghi điểm HP và xét CĐR NN chuyên HK2 năm học 2019 – 2020 (dành cho SV CTĐT thứ 2)