Thông báo về việc tổ chức thi ĐGNL Ngoại ngữ ngày 20/8/2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội