Lịch thi hết học phần chung HK 1 năm học 2019 – 2020 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội