Thông báo tổ chức thi hết học phần học kỳ 2 năm học 2020-2021 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội