TB 1783 (01/11/2023) về việc tổ chức thi hết học phần các môn chung HK1 năm học 2023-2024 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội