Danh sách thi ngoại ngữ 2 ngày 23/4/2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Danh sách thi ngoại ngữ 2 ngày 23/4/2022

  • Danh sách thi tiếng Hàn B1, Hàn CLC2, xem và tải tại đây
  • Danh sách thi tiếng Nhật B1, Nhật CLC2, xem và tải tại đây
  • Danh sách thi tiếng Pháp B1, Pháp CLC2, xem và tải tại đây
  • Danh sách thi tiếng Thái B1, Thái CLC2, xem và tải tại đây
  • Danh sách thi tiếng Đức B1, Đức CLC2, xem và tải tại đây
  • Danh sách thi tiếng Trung B1, Trung CLC2, xem và tải tại đây
  • Danh sách thi tiếng Anh B1, xem và tải tại đây
  • Danh sách thi tiếng Anh CLC2, xem và tải tại đây