Thông báo nộp chứng chỉ miễn học Công nghệ TT và truyền thông HK2 21-22 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội