Thông báo về việc hỗ trợ cán bộ và người học tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội