Thông báo về việc tổ chức kỳ thi xác định chuẩn đầu ra ngoại ngữ tiếng Anh cho sinh viên không chuyên trong ĐHQGHN – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội