QĐ 2382, 2383 (30.9.2019) vv công nhận miễn học, ghi điểm học phần, công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên cho SV CTĐT thứ 2 QH2019 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

QĐ 2382, 2383 (30.9.2019) vv công nhận miễn học, ghi điểm học phần, công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên cho SV CTĐT thứ 2 QH2019