ngoại ngữ chuyên – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

Tag Archives: ngoại ngữ chuyên

Thông báo về kế hoạch công nhận chứng chỉ để xét miễn học, ghi điểm học phần và xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên năm học 2019-2020

Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, nhà trường hướng dẫn cụ thể về kế hoạch xét công nhận chứng chỉ để xét miễn học, ghi điểm học phần và xét chuẩn đầu ra ngoại ngữ chuyên năm học 2019-2020 cho sinh viên các khóa