Quyết định công nhận miễn học, chuẩn đầu ra Ngoại ngữ chuyên cho sinh viên ĐHCQ – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội