Thông báo về điều kiện được cấp GCN hoàn thành khóa học dành cho SV CTĐT thứ 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội