Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 12/2021 đối với sinh viên CTĐT thứ 2 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội