[CHÍNH THỨC] Thời khóa biểu và thông báo đăng ký lớp học phần các học phần chung HK2 năm học 2021-2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

[CHÍNH THỨC] Thời khóa biểu và thông báo đăng ký lớp học phần các học phần chung HK2 năm học 2021-2022

  • Thông báo đăng ký lớp học phần các học phần chung HK2 năm học 2021-2022:

  • Thời khóa biểu các học phần chung HK2 năm học 2021-2022, xem tại đây
  • Thời khóa biểu các học phần GDTC HK2 năm học 2021-2022:

  • Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện điểm HK2 năm học 2021-2022, xem tại đây
  • Thông báo về việc học môn Quản lý hành chính nhà nước và QLGD, xem tại đây