Thông báo về việc đăng ký học lại, học cải thiện điểm HK2 năm học 2021-2022 – Đào tạo – Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội